Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

predávajúceho Metal Service Centre – IMC Slovakia, s.r.o., IČO: 36 794 597

Šebešťanová č. 256,  017 01 Považská Bystrica,

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 17947/R

IČ DPH: SK2022396112

Bankové spojenie: SLSP, a.s. č.ú. IBAN:  SK07 0900  0000 0003 6340 1938

Tel +421 (0)42 4379683    E-mail hlinik@imcslovakia.sk

(ďalej aj len „Predávajúci“)

 

dohodnuté podľa § 273 Obchodného zákonníka k zmluve o dodávke tovaru vzniknutej dodaním tovaru podľa objednávky kupujúceho

 

1. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú zmluvné vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim uvedeným v kúpnej zmluve na dodávku tovaru Predávajúceho  najmä produktov z hliníka a hliníkových materiálov ( ďalej len „zmluva“). Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením VOP. Kupujúci podpisom zmluvy potvrdzuje svoj súhlas s týmito VOP.  
 2. Cenová ponuka , objednávka , potvrdenie  objednávky
 1. Cenová ponuka: Predávajúci vypracuje podľa požiadaviek kupujúceho do 7. dní od obdržania cenovú ponuku, ktorú zašle kupujúcemu aj s platobnými podmienkami (ďalej len „cenová ponuka“). Kupujúci v prípade akceptácie cenovej ponuky zašle predávajúcemu záväznú objednávku. Cenové ponuky Predávajúceho sú záväzné 7 dní od odoslania. Kupujúci nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho sprístupniť cenovú ponuku tretej strane.
 2. Objednávka:  Záväzná písomná objednávka, vrátane jej príloh musí obsahovať technickú a rozmerovú špecifikáciu dodávky tovaru, rozsah a miesto dodania tovaru, požadovanú dodaciu lehotu, kontaktnú osobu a cenu podľa cenovej ponuky. Za písomnú formu sa považuje aj objednávka urobená prostredníctvom e-mailu.
 3. Potvrdenie objednávky: Zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim písomne alebo e-mailom. Predávajúci v prípade súhlasu zašle kupujúcemu písomne alebo e-mailom potvrdenie objednávky do 7 dní od jej obdržania.
 4. Predfaktúra, faktúra a platba: Predávajúci na základe Zmluvy zašle kupujúcemu písomne alebo e-mailom predfaktúru alebo faktúru so splatnosťou od 14. do 30. dní alebo na dobierku, podľa platobných podmienok v potvrdenej objednávke. Ak kupujúci nezaplatí predfaktúru ani do 7. dní od jej splatnosti, môže predávajúci odstúpiť od zmluvy.
 5. Dodanie tovaru: Predávajúci dodá tovar kupujúcemu podľa dohody v objednávke: pri dobierke oproti zaplateniu ceny tovaru, pri vystavení predfaktúry v dohodnutej dobe po zaplatení ceny tovaru a v prípade faktúry v dohodnutom čase dodania.
  V prípade nedodržania splatnosti uvedenej na faktúre je Predávajúci oprávnený zastaviť ďalšie dodávky na základe potvrdených objednávok, až do doby pripísania neuhradenej čiastky na účet predávajúceho, pričom nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže vzniknúť Kupujúcemu nedodaním tovaru.
   
 6. Tovar objednaný u predávajúceho a dodaný kupujúcemu nie je možné vrátiť späť. Ak kupujúci neprevezme tovar, predávajúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,15% z ceny /vrátane DPH/ neprevzatého tovaru za každý deň omeškania ako aj na skladné  vo výške 10 EUR za každú začatú tonu tovaru za každý deň skladovania; v prípade skladovania tovaru v sklade tretej osoby  je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu za skladovanie náklady účtované touto treťou osobou. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením faktúry alebo jej časti, je predávajúci oprávnený jednostranne zmeniť platobné podmienky ako aj výšku aktuálnych zliav, rabatov a skont. Za omeškanie s platením sa dojednáva zmluvná pokuta 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, počnúc odo dňa nasledujúceho po splatnosti až do zaplatenia.
 7. Vlastnícke právo: Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci umožní Predávajúcemu prístup k tovaru, ktorého sa týka výhrada vlastníckeho práva predávajúceho.
 8. Zmeny, zrušenie objednávky: Objednávky je možné meniť a rušiť po vzájomnom písomnom súhlase . Za písomný sa na tento účel považuje aj súhlas oznámený e-mailom.
 9. Reklamácie na dodaný tovar: Zjavné vady (chýbajúce množstvo, poškodený tovar...) je možné uplatniť do 24 hodín od dodania a prevzatia tovaru. Reklamácia na poškodený tovar musí byť zdokumentovaná fotografiami zhotovenými za účasti nestrannej osoby.
 10. Osoby konajúce za kupujúceho podpisom týchto Všeobecných obchodných podmienok vyhlasujú predávajúcemu, že uspokoja predávajúceho v prípade, ak kupujúci nesplní svoj záväzok zaplatiť predávajúcemu niektorú z pohľadávok, vzniknutú na základe zmluvy.
   
 11. Za doručenie sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi, aj keď adresát odoprel písomnosť prevziať alebo ak pošta vrátila zásielku ako neprevzatú z akýchkoľvek dôvodov, a to aj keď sa adresát o doručení písomnosti nedozvedel.
 12. Rozhodovanie sporov, rozhodné právo: Táto zmluva sa riadi právom platným v Slovenskej republike  Príslušnými na rozhodovanie sporov sú súdy v Slovenskej republike.
   
 13. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je výpis z obchodného registra u kupujúcich právnických osôb a výpis zo živnostenského registra u kupujúcich fyzických osôb; kupujúci do 3 dní oznámi všetky zmeny doručením aktuálneho výpisu  dodávateľovi.
   
 14. VOP nadobúdajú účinnosť dňom 25.10.2017. Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť tieto VOP. Zmena bude účinná pre objednávky vystavené po účinnosti zmenených VOP.

 

Kontakt

 

 

Novinky emailom

Prajete si dostávať pravidelné informácie o našich akciách a novinkách?