Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ:
Metal Service Centre - IMC Slovakia, s.r.o., IČO: 367 945 97,   Šebešťanová č. 256,  017 01 Považská Bystrica,

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 17947/R

 

Účel spracúvania osobných údajov: marketingové účely
Zoznam osobných údajov:  meno, názov firmy, telefón, e-mail
Doba poskytnutia súhlasu: 10 rokov od udelenia súhlasu
Forma zverejnenia: údaje nebudú zverejnené

 

 

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Práva dotknutej osoby vymedzuje najmä § 19 až 28 Zákona Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje podľa § 9 Zákona.

 

Dotknutá osoba potvrdzuje, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v súlade s § 19 Zákona.

 

Novinky emailom

Prajete si dostávať pravidelné informácie o našich akciách a novinkách?